Privacy

Origin’o onder het beheer van Craenendonck nv, verder in deze privacy notice omschreven als Origin’o, wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de regels uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of – in het Nederlands – de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018 en de overige toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Origin’o zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

Voor elk doel duidt Origin’o aan welke grondslag van toepassing is.

Doel en rechtmatigheid

Origin’o zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van de volgende doeleinden:

 

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden voortgezet.

Het spreekt voor zich dat Origin’o alle gegevens passend beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: Origin’o voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om dit te bewerkstelligen.

 

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende hierna omschreven termijn:

Bijkomende informatie over ontvangers van persoonsgegevens

Origin’o deelt uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

Beveiliging van persoonsgegevens

De door Origin’o verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, met uitzondering  van de ontvangers zoals hierboven beschreven.  Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (bv. deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Origin’o wil u er ook attent op maken dat geen enkel systeem 100% veilig kan zijn. Informatieveiligheid is bovendien ook afhankelijk van u. U dient uw eigen informatiesystemen ook goed te beveiligen en eventuele accountgegevens vertrouwelijk te bewaren.

Uitvoer van persoonsgegevens

De door Origin’o verwerkte persoonsgegevens worden niet uitgevoerd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Origin’o is verwerkingsverantwoordelijke voor de hierboven beschreven doeleinden. Heeft u vragen voor Origin’o ? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke            Craenendocnk nv

Maatschappelijke zetel                         Steenweg Deinze 150 bus 23, 9810 Nazareth

                                                                09 221 37 45

Ondernemingsnummer                        BE 0874 453 218

Verantwoordelijke GDPR                     Els Lammertyn – gdpr@origino.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval in beginsel de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit                GBA - Gegevensbeschermingsautoriteit

Contactgegevens                                  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                                                                +32 (0)2 274 48 00

                                                               contact@apd-gba.be

                                                               www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Origin’o is in sommige gevallen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is het geval bij bepaalde Origin’o winkels die als partners van Craenendocnk nv (franchise winkels) ook verwerkingsverantwoordelijke zijn.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Om een snelle minnelijke oplossing van geschillen mogelijk te maken, vragen wij u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen.

De bovenstaande rechten zijn onderhevig aan een aantal wettelijke voorwaarden en beperkingen. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust eerst contact met ons op.

Cookies

Zie toelichting via https://www.origino.be/nl/cookies/

Deze Privacy Notice is het laatst aangepast op 23/10/2018, maar kan in de toekomst nog aangepast worden. Raadpleeg daarom op regelmatige basis dit document.  Elke belangrijke wijziging zal aangeduid zijn op onze website.

Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies